Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tanıtım > Görev ve Yetkiler

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU,GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI

BİRİNCİ KISIM

Gaye, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Gaye ve kapsam


MADDE 1 - (1) Bu usûl ve esasların gayesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı taşra teşkilâtının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esasları ile Bakanlık Bölge Müdürlükleri ve bunlara bağlı birimlerin kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.

Dayanak


MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğünü

c) Bölge Müdürü: Orman ve Su İşleri Bölge Müdürünü ifade eder.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İllerdeki Şube Müdürlüklerinin Görevleri

İllerdeki Şube Müdürlüğünün Görevleri


MADDE 11 - (1) İllerdeki Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,

c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

ç) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

d) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,

e) Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,

f)  Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

g)   Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,

ğ) Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek, 

ı) Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

i) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

j) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.