Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tanıtım > Müdürlüğümüz

Kocaeli Şube Müdürlüğünün Kuruluşu

Orman ve Su İşleri Bakanlığının kurulması ile bazı kanun vekanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2011tarihinde kararlaştırılmıştır. 

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetedeyayınlanarak yürürlüğe giren ; “Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve GörevleriHakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” gereğince ŞubeMüdürlüğümüz kurulmuştur.

 Misyon ve Vizyon

İl sınırları dahilinde, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı,tabiat anıtı, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile orman içi sukaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması,geliştirilmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlüetüt, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş veişlemleri yapmak veya yaptırmak, mülkiyet ile ilgili konuları takip etmek vehayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili kurum, kuruluşlar ve siviltoplum örgütleri ile işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülenfaaliyetleri desteklemek ve denetlemek ile görev alanına giren konulardaeğitim, eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.