Skip Navigation LinksAna Sayfa > Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu

  VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KOCAELİ ORMAN VE SU İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1.   

Avcılık Belgesi

(Yeni Belge İçin)

1. Dilekçe,

2. Avcı Eğitim Kursu Bitirme Belgesi veya aslını görmek şartıyla Şube

Müdürlüğünce onaylanmış fotokopisi,

3. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,

4. Vergi dairelerince tahsil edilen avcılık belgesi harcının yatırıldığına

dair makbuz,

5. Aslı görülmek şartıyla; Süresi Geçmemiş Yivsiz Tüfek

Ruhsatnamesinin Fotokopisi,

6. Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Bulunmayanlar İçin Silah Taşıma ehliyetine sahip olduklarına dair sabıkasızlık ve sağlık raporu

 

3 Gün

2.   

Avcılık Belgesi

       (vize)

1-Vergi dairelerince tahsil edilen avcılık belgesi harcının yatırıldığına

dair makbuz,

2- Avcılık Belgesinin aslı,

 

2 Gün

3.   

Avcılık Belgesi

(zayi)

1- Dilekçe,

2- 2 adet vesikalık fotoğraf,

3- Aslı görülmek şartıyla; süresi geçmemiş yivsiz tüfek ruhsatnamesi

fotokopisi,

4- Vergi dairelerince tahsil edilen avcılık belgesi harcının yatırıldığına

dair makbuz (Zayi olan belgeye ait borcunun bulunmaması).

3 Gün

4.   

Avcılık Belgesi

(İptal)

1- Dilekçe,

2- Avcılık Belgesinin Aslı,

3- İptal edilecek belgeye ait borcun yatırılması veya harç borcu

yatırılmayan fakat belgesinin iptali gerekenlerin de borçlarının

bilinmesi ve vergi dairesi müdürlüklerinin bilgisi dahilinde iptalinin

gerçekleşmesi için ilgili vergi dairesi müdürlükleriyle yazışma yapılması

15 Gün

5.   

Yerli Avcılar İçin Özel

Avlandırma İzin Belgesi

1. Avcılık Belgesinin Şube müdürlüğünce onaylanmış fotokopisi,

2. Yivli veya Yivsiz Av Tüfeği ruhsatnamesinin fotokopisi,

3. Başvuru Formu ya da Talebi İçeren Dilekçe,

4. Avlanma İzin Kartı Ücretine dair Banka Dekontunun Aslı.

3 Gün

6.   

Yabancı Turist Avcılar İçin

Geçici Avcılık Belgesi

1. Başvuru Formu,

2. Harç Makbuzunun Aslı,

3. Avlanma İzin Ücretine dair Banka Dekontunun Aslı,

4. Avlama Ücretine dair Banka Dekontunun Aslı.

3 Gün

7.   

Yabancı Avcılar İçin Özel

Avlandırma İzin Belgesi

1. Yabancılar için özel avlandırma izin başvuru formu,

2. Yabancı avcılık belgesinin onaylı örneği,

3. Avlanma izin ücretine dair Banka Dekontunun Aslı.

3 Gün

8.   

Türklük Belgesi Sahibi Batı

Trakyalı Türkler ile Mavi Kart

Sahibi Olanlar İçin Yabancı

Avcılık Belgesi Başvuruları

(Bireysel)

1- Dilekçe,

2- Emniyet makamlarından alınan ikamet tezkeresinin onaylı örneği,

3- Gümülcine Başkonsolosluğundan alınan Türklük belgesinin onaylı

örneği.

3 Gün

9.   

Avlanma İzin Kartı (Pulu) Verilmesi

1- Vize edilmiş Avcılık Belgesinin fotokopisi,

2- Avlanma İzin Kartı ücretine Dair Banka Dekontunun Aslı,

3- Avcı derneği üyesi avcıların, dernek üyeliklerini gösterir belge (üye

olduğuna dair yazı veya en son ödediği dernek aidat makbuzu).

(Avcılar avlanma izin kartını Şube Müdürlükleri ve/veya

yetki verilen mühendislikler ile avlanma izin kartı satışını yapmak

için protokol yapan avcı dernekleri ve/veya av bayilerinden temin

edebilirler.)

 

1 Gün

10.   

Avlanma İzin Kartı Satış

Yetki Belgesi Verilmesi

Derneklere Yetki Verilmesi

1. Dernek adresi ve tüzüğünün fotokopisi,

2. Derneğin faal olduğuna dair dernekler masasından alınacak yazı,

3. Avlanma izin kartı ücretinin dernek tarafından peşin ödenerek

dernek aracılığıyla alınacağını belirten dernek hesap numarasının

belirtildiği dernek yönetim kurulu kararı,

4. Dernek tarafından avlanma izin kartı almaya yetkili kılınan kişiyle

ilgili yönetim kurulu kararı ve bu kişiye ait imza sirküleri,

(NOT: Var olan protokolü yeniletmek isteyen dernekler, yaban

hayatına yönelik varlık-yokluk anketini doldurmak zorundadırlar.)

Bayilere Yetki Verilmesi

1. İşyerinin Adresi,

2. Vergi levhası,

3. İşyeri açma ruhsatı,

4. Ticaret odası faaliyet belgesi ile av bayisi olduğuna dair diğer bilgi ve belgeler

10 Gün

11.   

Avcı Eğitim Kursu

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylardan;

1- T.C. Kimlik Numarası ile birlikte Dilekçe,

2- Dört adet vesikalık fotoğraf,

3- Öğrenim belgesinin Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

4- Avcı eğitim kurs katılım payı ücretine dair makbuz.

29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28

inci maddesi kapsamında saklı tutulan haklarının kullanımına

ilişkin belge sahibi kişilerden;

1- Dört adet vesikalık fotoğraf,

2- Kimlik belgesi sureti,

3- Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,

4- 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan

haklarının kullanımına ilişkin belge,

5- Avcı eğitim kurs katılım ücretine dair makbuz,

6- Türkiye deki ikamet yeri ile ilgili ikamet belgesi.

Batı Trakyalı Türklerden;

1- Dört adet vesikalık fotoğraf,

2- Kimlik belgesinin Kurumca onaylı sureti,

3- Öğrenim belgesinin Türkçe tercümeli noter onaylı örneği,

4- Emniyet makamlarından alınacak ikametgah tezkeresi,

5- Türklük belgesinin aslı veya idarece onaylı sureti,

6- Avcı eğitim kurs katılım ücretine dair makbuz,

Uyruğundaki ülkesinden aldığı avcılık belgesi Türkiye de geçerli

olmayan veya ilk defa avcılık belgesi alacak olan Yabancı uyruklu adaylardan ;

1- Dört adet vesikalık fotoğraf,

2- Pasaportunun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

3- Türkiye deki ikametgah iznine dair belge,

4- Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

5- Sağlık raporu.

15 Gün

12.   

Atmacacılık Belgesi

Verilmesi

1- Avcı eğitim kursu bitirme belgesi,

2- Atmacacılık kurs bitirme belgesi,

3- 2 adet vesikalık fotoğraf

4- Adli sicil kaydı olup olmadığı hakkında beyan dilekçesi,

5- Harç makbuzu.

2 Gün

13.   

Özel Avlak Kuruluş

Başvurusu

1- Dilekçe,

2- Yönetmelik ekindeki özel avlak bilgi formu (Ek: 4),

3- Avlağın bulunduğu yerin haritası, tapu belgesi veya arazi kullanım

hakkı elde edilmişse kira kontratı,

4- Mahallin en büyük mülki amirliğinden bu alanda özel avlak

kurulmasında bir sakınca olmadığına dair bir belge.

2 Ay

14.   

Fahri Av Müfettişliği Eğitimi

1- İki adet fotoğraf,

2- Avcılık belgesinin aslı veya Şube Müdürlüğünce onaylı sureti,

3- Avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluş üyesi olduğuna dair belgelerin Şube Müdürlüğünce onaylı örneği,

4- Şahsi için doldurulmuş bilgi formu (EK-1)

5- Adli sicil kaydı olup olmadığı hakkında beyan dilekçesi (Doğruluğu Şube Müdürlüğü tarafından sonradan teyit edilecektir.),

     NOT:1- Dilekçe ekine yukarıda sayılan evraklar eklenerek ikametinin bulunduğu Şube Müdürlüğüne müracaat edilir.

              2- Eğitim, Yönetmelik gereği istenen sayıda başvurunun

bulunması halinde düzenlenir.

30 Gün

15.   

Avlanma Esaslı Sürek Avı

İzinleri

1- Şube Müdürlüğünden izin alınması,

2- Avcılık Belgesi fotokopisi,

3- Avlanma İzin Kartları,

4- En fazla 15 avcı ve 25 sürekçinin katılımı ile sürek avı yapılır.

5- Sürek avını düzenleyen avcılar avın yapılacağı köy muhtarlığına

sürek avının yapılacağı tarihten en az iki gün önce giderek avın

yapılacağı mevki ve tarihi mal ve can güvenliği bakımından köy

halkına bildirmek zorundadır.

     NOT: Tescil edilmiş devlet ve genel avlaklar ile planlanması

    öngörülen devlet ve genel avlaklarında yapılır.

5 Gün

16.   

Mücadele Amaçlı Sürek Avı

İzinleri

1-Tarıma zarar verdiğini veya zarar verecek düzeyde popülasyonunun artmasının tespit edilmesi halinde,

2- 6968 sayılı zirai mücadele ve karantina kanunu kapsamında mücadele çalışması; Şube müdürlüğünce verilecek izinle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatınca Bitki Koruma uygulama prensipleri doğrultusunda yapılır,

3- Sürek avlarına katılacak avcılardan, sürenciler haricindekilerin avcılık belgesi sahibi olmaları şarttır.

10 Gün

17.   

Orman İçi Sularda Sportif

Avlanma İzin Belgesi

1- 2 adet vesikalık fotoğraf,

2- Döner sermaye işletmesine yatırılan izin ücreti makbuzu.

1 Gün

18.   

Orman İçi Sularda Sportif

Avlanma İzin Belgesi- Günlük Avlanma İzin Fişi

1- Döner sermaye işletmesine yatırılan izin ücreti makbuzu.

1 Gün

19.   

Korunma Amaçlı Av Tüfeği

Tasıma Belgesi Verilmesi

1- Sürü sahibi veya çoban olduklarına dair koy muhtarlığınca düzenlenen belge,

2- Arıcılık yapan üreticiler için, bulundukları ilin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mahalli teşkilatınca düzenlenen arıcılık yaptıklarına dair belge,

3- Orman içinde üretim yapan kişilere, orman işletme müdürlüklerince

düzenlenen orman içinde üretim yaptıklarını gösteren belge,

4- Kişilerin ürünleri korudukları tarla, bağ ve bahçelerinin mülkiyet belgelerine veya kira sözleşmelerine, istinaden verilir ve bu belge her yıl Şube Müdürlüğünce vize edilir.

 

3 Gün

20.   

Av ve Yaban Hayvanlarından

Elde Edilen Ürünlerin

Sergilendiği Müzeler için

Başvuru

1- Av ve Yaban Hayvanı ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması İçin Başvuru Dilekçesi (Ek-1/C),

2- Sergilenecek ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste,

3- Müze kuruluşu ile ilgili izin belgesi,

4- Sergilenecek ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma

fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer

alıyor ise CITES belgesi.

1 Ay

21.   

Av ve Yaban Hayvanı Üreten

Küçük Ölçekli Tesislerin

Kuruluş Başvurusu

1- Tilki, porsuk, sansar, gelincik ve benzeri kürk hayvanları ile yırtıcı

kuşlar, yırtıcı memeliler ve geyik, karaca, ceylan ve benzeri otçul

memeliler hariç kuşlar, kemirgenler, küçük memeliler ve

sürüngenlerden bir üretim döneminde aynı veya farklı türlerden

olmak üzere en fazla bin birey üretme kapasitesine sahip ve

üretilecek türlerin biyolojik özelliklerini dikkate alarak asgari yaşama

ortamını sağlayan bu tesisler için müteşebbis Av ve Yaban Hayvanı

Üretimi İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/A),

2- Yönetmelik ekindeki (Ek-5) üreteceği türlere ait Tur Listesi Formu,

3- Tesisin kurulacağı alanın mülkiyet durumunu gösterir tapu,

4- Noter tasdikli kira kontratı, zilyetlik belgesi ve benzeri belgeler.

5 Gün

22.   

Av ve Yaban Hayvanı Üreten

Küçük Ölçekli Tesislerin

Ön İzni

1- Yürürlükteki Mevzuata göre ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarından  alınmış tesis kuruluş ve çalışma izni,

2- Vergi dairesince düzenlenmiş vergi mükellefi olduğuna dair belge,

3- Üretim tesisinin kurulacağı yerin 1/5000 ölçekli imar planı varsa planda gösterilecek.

 

3 Ay

23.   

Av ve Yaban Hayvanı Üreten

Küçük Ölçekli Tesislere

Kesin İzin Verilmesi

1- Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edileceğine dair;

proforma fatura, fatura, üretici satış belgesi,

2- Sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgeleri, doğadan

toplama ve yakalama izini ve benzeri belgeleri,

3- Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu,

4- Sorumlu veteriner hekim çalıştıracağına dair noter tasdikli anlaşma

belgesini ve bu belgeye dayanılarak ilgili veteriner hekimler

odasından alınan çalışma izni belgesi.

3 Ay

24.   

Av ve Yaban Hayvanı Üreten

Orta ve Büyük Ölçekli

Tesislerin Kuruluş

Başvurusu

1- Yönetmelik ekindeki Başvuru Dilekçesi (Ek-1/A) Kuşlar, kemirgenler, küçük memeliler ve sürüngenlerden, yıllık bin bireyden fazla üretim kapasitesine sahip olanlar ile kapasite sınırlaması olmaksızın kürk hayvanları, yırtıcı kuşlar, yırtıcı memeliler ve otçul memeli türlerin üretildiği ve üretilen türlerin biyolojik özelliklerini dikkate alarak asgari yaşama ortamını sağlayan bu tesisler için, müteşebbis Av ve Yaban Hayvanı Üretimi İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/A),

2- Yönetmelik ekindeki(Ek-5) Üreteceği türlere ait Tur Listesi Formu

3- Tesisin kurulacağı alanın mülkiyet durumunu gösterir tapu, noter tasdikli kira kontratı, zilyetlik belgesi ve benzeri belgeler

 

5 Gün

25.   

Av ve Yaban Hayvanı Üreten

Orta ve Büyük Ölçekli

Tesislerin On İzni

1- Yürürlükteki mevzuata göre ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarından alınmış tesis kuruluş ve çalışma izni,

2- Vergi dairesince düzenlenen vergi mükellefi olduğuna dair belge,

3- Üretilecek her tur için yönetmelik ekindeki (Ek-19)'da verilen Proje Hazırlama Dispozisyonuna uygun olarak hazırlanmış üretim projesi,

4- Üretim tesisinin kurulacağı yerin 1/5000 ölçekli imar planı varsa planda gösterilecek,

5- Tesisin yerleşim planı.

3 Ay

26.   

Av ve Yaban Hayvanı Üreten

Orta ve Büyük Ölçekli

Tesislerin Kesin İzni

1-Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla temin edileceğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi, doğadan toplama ve yakalama izni ve benzeri belgeleri,

2- Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu,

3- Sorumlu veteriner hekim çalıştıracağına dair noter tasdikli anlaşma belgesini ve bu belgeye dayanılarak ilgili veteriner hekimler odasından alınan çalışma izni.

6 Ay

27.   

Av Ve Yaban Hayvanı Üretim

Tesislerinin Devredilmesi

1- Yönetmelik ekindeki (Ek-12) örneği bulunan Tesis Devir / Satış

Formu (3 nüsha),

2- Üreticilerin kendi aralarında yaptıkları noter tasdikli devir/satış

sözleşmesi,

3- Devreden üretici ise,

a) Ürettiği türlere ait Tür Listesi Formu (Ek-5),

b) Ön ve kesin izin belgeleri ile üretim ve yetiştiricilik izin belgelerinin

aslı,

c) Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla temin edildiğine dair; fatura,

üretici satış belgeleri, (tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise)

d) Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen, tutulması zorunlu kayıtlarla ilgili

belgeler.

4- Devralan üretici ise,

a) Vergi dairesince düzenlenen vergi mükellefi olduğuna dair belge.

 

6 Ay

28.   

Yeni Tür Üretimi ve

Başvurusu

1- Dilekçe,

2- Tür Başvuru Belgesi (Ek–7)

1 Ay

29.   

Hobi Olarak Av ve Yaban

Hayvanlarının Barındırılması

Başvurusu

(Yırtıcı, saldırgan ve zehirli

türler hariç tüm memelilerde ve

sürüngenlerde; yavrular dâhil

on bireyi, kanatlılarda; yavrular

dâhil elli bireyi geçmeyen

sayıda olmak şartı ile)

1- Yönetmelik ekindeki Başvuru Dilekçesi (Ek-1/C)

2- Bulunduracağı ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu

belirten Yönetmelik ekindeki Tür Listesi Formu (Ek-5)

3- Üretim izni verilen bir üretim tesisinden temin edilerek hobi olarak

bulundurulmak istenen av ve yaban hayvanları için, üretici

tarafından düzenlenen av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde

edilecek ürünler için düzenlenecek satış/hibe belgesi bulundurma

belgesi yerine geçer. Bu hayvanlar için ayrıca bir av ve yaban

hayvanı ile ürün bulundurma belgesi düzenlenmez.

4- Yabancı türlerden elde edilen ürünlerin yasal yollarla elde edildiğine

dair; proforma fatura, fatura, ürünün elde edildiği tür sözleşme ek

listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi ve benzeri belgeler,

5- Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu.

1 Gün

30.   

Hobi Olarak Av ve Yaban

Hayvanlarından Elde Edilen

Ürünlerin Bulundurulması

1- Yönetmelik ekindeki Başvuru Dilekçesi (Ek-1/C)

2- Koleksiyona konu ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste,

3- Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi ve benzeri belgeler,

4- Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu.

3 Ay

31.   

Av ve Yaban Hayvanlarının

Bulundurulması Başvurusu

(Av ve yaban hayvanlarından

 elde edilen ürünlerden enfazla

 yirmi dokuz adedini evlerinde

ve işyerlerinde bulundurmaları)

1- Yönetmelik ekindeki Başvuru Dilekçesi (Ek-1/C),

2- Koleksiyona konu ürünlerin sayısını, cinsini ve hangi türe ait olduğunu belirten liste,

3- Yerli ve yabancı türlerin yasal yollarla elde edildiğine dair; proforma fatura, fatura, üretici satış belgeleri, tür sözleşme ek listelerinde yer alıyor ise CITES belgesi ve benzeri belgeler,

4- Hükümet veteriner hekiminden onaylı veteriner sağlık raporu.

3 Ay

32.   

Av ve Yaban Hayvanlarını ve

Yumurtalarını Doğadan

Yakalama veya Toplama

Başvurusu ve İzni

(Bireysel başvurular için)

1- Dilekçe,

2- Doğadan yakalama veya toplama isinde çalışacak kişilerin listesi,

3- Özgeçmişleri.

 

 

1 Ay